• Notulen ALV 2018

  Notulen Algemene Ledenvergadering Maandag 24 september 2018

  I.v.m. de bescherming van de privacy van onze leden zijn in deze openbare notulen namen vervangen door de ‘functie’.

  1.       Opening en vaststelling agenda

  De voorzitter opent de vergadering en biedt zijn excuses aan voor de verwarring van de begintijd aangezien overal gecommuniceerd staat 19:30 uur inloop en 20 uur starten, behalve op de agenda die bij de stukken op de website staan. Dus mogelijk loopt er iemand zo nog binnen. De voorzitter heet de (uiteindelijke) 28 aanwezigen van harte welkom.

  Het bestuur voegt graag nog de volgende punten toe aan de agenda:

  Evenementen Kalender, Clubblad Editoo en Voetbalplaatjes onder punt 10.

  Hiermee gaan de leden akkoord.

   

  2.       Notulen Algemene ledenvergadering 25 september 2017

  Er zijn geen op- en aanmerkingen. Het verslag wordt hiermee goedgekeurd. De voorzitter bedankt de secretaris voor het maken van het verslag.  Het voorstel van één van de aanwezige leden om de Notulen van de ALV binnen een kwartaal onder de leden te verspreiden zal worden opgevolgd middels publicatie van de notulen van de ALV op de website. Tevens wordt het idee geopperd regelmatig iets vertellen aan de leden wat het bestuur bezighoudt. Het bestuur neemt deze suggesties mee.

   

  3.       Jaarverslagen

  De voorzitter stelt voor om het jaarverslag per onderdeel door te nemen en vraagt aan de leden of zij opmerkingen hebben:

  Financiën:

  Het bestuur wordt bedankt voor de inzage in het verbruik van de energie en heeft als advies om een deel van de zonnepanelen op een andere meter te plaatsen. Het bestuur gaf aan dat ze wel hadden gekeken om de 2 meters de bundelen, maar dat dit niet kon. Dus gaan zeker deze suggestie overwegen.

  Secretaris:

  Er zijn geen opmerkingen over dit onderdeel.

  Ledenadministratie:

  Er zijn geen opmerkingen over dit onderdeel.

  Voetbalzaken:

  Er zijn geen opmerkingen over dit onderdeel.

  Jeugdzaken:

  Jeugdplan is al 3 jaar onder constructie. Als suggestie geeft een lid aan dat mogelijk een oudgediende hiermee kan assisteren omdat het Jeugdbestuur het druk heeft. Het bestuur neemt dit als suggestie mee.

  Sponsorcommissie:

  Er zijn geen opmerkingen over dit onderdeel.

   

  4.       Verslag van de kascommissie

  De kas en de boeken zijn bestudeerd en er geen onregelmatigheden zijn gevonden. De heren van de kascommissie bedankt voor hun werkzaamheden.

   

   

  5.       Decharge bestuursleden

  De bestuursleden worden gedechargeerd voor hun werkzaamheden.

   

  6.       Verkiezing kascontrolecommissie 2018-2019

  Een van de leden treedt af van de kascontrolecommissie en wordt opgevolgd door een volgend lid.

   

  7.       Vasstelling van de begroting

  De belangrijkste posten binnen de begroting zijn toegelicht. Er waren verder geen inhoudelijke vragen over de begroting. De begroting voor komend jaar is goedgekeurd door de leden.

   

  8.       Vaststelling van de contributie

  Het bestuur vraagt de leden akkoord te gaan met de verhoging van ca. 1,0% voor de contributie. De leden gaan akkoord met het voorstel.

   

  9.       Bestuursverkiezing

  De leden gaan akkoord met het feit dat de huidige voorzitter wederom herkozen wordt als bestuurslid en op eigen verzoek voor een termijn van 1 jaar zodat er door een commissie verder gezocht kan worden voor een nieuwe voorzitter. Ook gaan de leden akkoord met het wederom herkiezen van het huidige bestuurslid met de portefeuille jeugd(voorzitter). De voorzitter deelt mee dat in de volgende reguliere bestuursvergadering de portefeuilles officieel vastgesteld en verdeeld worden.

   

  10.   Voorstellen en mededelingen van het bestuur

  Rookvrije zaterdag:

  Het bestuur heeft als voorstel om het gehele complex rookvrij te maken op de zaterdag. De leden hebben als opmerking dat het fijn zou zijn als er aan de achterzijde van het gebouw (dit ziet niemand) een afdakje zou zijn waar wel gerookt mag worden omdat alle rokende mensen bij de poort ook niet de uitstraling geeft naar voorbijgaande mensen en vraagt dan ook de trainingsavonden/tijden van de jeugd dan ook rookvrij te maken. Het bestuur neemt beide punten mee in hun plan. De leden vinden dit voorstel een goed plan en stemmen hiermee in.

  Vanuit de leden kwam ook het verzoek dat er onderling beter op gelet zou worden dat de peuken opgeruimd worden en niet op de grond terecht komen. Nu worden ze gebukt, en handmatig peuk voor peuk opgeruimd door het onderhoud.

  Kantinedienst komend seizoen:

  Het bestuur had in het jaarverslag nog een oproep gedaan om mensen te vinden die de kantinediensten willen inplannen. Gelukkig kan het bestuur nu vertellen dat er 3 mensen bereid zijn om dit gezamenlijk op te pakken, waar wij als bestuur enorm blij mee zijn. We hebben weer de papieren versie in de kantine hangen waarop ieder kan invullen wanneer hij of zij kantinedienst willen draaien.

  Aanpassingen assortiment kantine:

  We zijn na een poll te hebben gehad onder de leden overgestapt op Heineken. Vanavond zullen we nog het hertog jan opdrinken, maar vanaf morgen word er Heineken getapt. Ook is er nu Jillz op de tap (van dit laatste is uiteindelijk toch afgezien en is vervangen door heineken 0.0).

  Evenementen Kalender:

  We hebben als bestuur een evenementenkalender gemaakt voor het gehele seizoen en hebben deze op de website geplaatst dit om zo duidelijker vooraf onze leden te kunnen laten zien wat er de komende periode te doen is op de club.

  Clubblad Editoo:

  We willen als bestuur af en toe graag een echt Blad huis aan huis laten verspreiden, we hebben nu een bedrijf gevonden die dit tegen een redelijk tarief kan verzorgen. Waarbij wij alleen de teksten hoeven aan te leveren. Nu willen wij dit als bestuur eenmalig testen dus zullen wij dit test blad wel zelf moeten verspreiden, maar hopen onze leden nog beter te bereiken. Mocht dit een succes zijn dan wordt een volgende keer wel verspreid door de aanbieder van het blad en hebben wij als club hier geen omkijken naar. Het bestuur is ook opzoek naar input wat men in dit blad wenst te lezen. Dus mocht iemand willen aansluiten bij de "redactie/vormgeving" van het blad dan kun je je opgeven bij de kantinebeheerder. Ook is het verspreiden van het Blad aangeboden door een aantal aanwezigen.

  Voetbalplaatjes Plus:

  Het bestuur is benaderd door de eigenaar/ondernemer van Plus Vreeswijk met de vraag of wij als club mee willen doen met een stickeralbum actie. Dan wordt er een (sticker) boek gemaakt met alle teams/spelers erin, maar ook alle vrijwilligersteams. Je krijgt bij de Plus (vanaf ongeveer febr.) bij iedere 10 € aan boodschappen een zakje, hierin zitten 4 stickers met een foto van een team of speler. Vanuit het bedrijf wat het blad komt maken komen er 2 weekenden achter elkaar een dag een fotograaf om iedereen op de foto te nemen. In het kader van de AVG die afgelopen mei in is gegaan, moeten de ouders van kinderen onder de 16 toestemming geven om hun kind in het boek te laten zetten.

   

  11.   Rondvraag

  Diverse leden bieden aan het clubblad te verspreiden in de diverse wijken.

  De sticker ‘Niks onder de 18’m.b.t. alcoholgebruik zal weer op de deuren geplakt worden.

  Update VOG en vertrouwenspersoon. Deze zaken zijn actueel onder handen bij het bestuur en hier kan binnenkort communicatie over verwacht worden.

  Nogmaals wordt een opmerking gemaakt over de verwarring van de begintijd. Excuses worden aangeboden en de volgende keer zal hier scherper op gelet worden.

   

  12.   Sluiting

  Het bestuur dankt alle aanwezigen en dat het maar een sportief seizoen mag worden. De voorzitter deelt mede dat het 1ste drankje op kosten van de vereniging is.